Wemurafenib w wielu nowotworach typu Nonmelanoma z mutacjami BRAF V600 cd..

Zdarzenia niepożądane zostały ocenione przez badaczy terenu zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) National Cancer Institute, wersja 4.0,23 do 28 dnia po zaprzestaniu leczenia. Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane przez komitet sterujący we współpracy z zespołem F. Hoffmanna-La Roche (sponsora) i zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej. Instytucjonalna komisja rewizyjna lub komitet ds. Etyki w zakresie badań naukowych w każdym ośrodku uczestniczącym zatwierdził protokół. Dane zebrano w każdym miejscu i monitorowano przez sponsora. Pierwszy i ostatni autor napisał pierwszą wersję manuskryptu przy wsparciu przedstawicieli sponsora. Pomoc redakcyjna, która nie obejmowała pisania, została zapewniona przez Apothecom i została sfinansowana przez sponsora. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłoszonych danych oraz wierność badania do protokołu i zatwierdzili decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Analiza statystyczna
Adaptacyjny dwustopniowy projekt Simon został zastosowany dla wszystkich kohort specyficznych dla nowotworu w celu zminimalizowania liczby pacjentów leczonych, jeśli wemurafenib został uznany za nieskuteczny w odniesieniu do określonego typu nowotworu. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był odsetek odpowiedzi w 8. tygodniu. Wszystkie wskaźniki odpowiedzi podano tutaj z 95% przedziałami ufności. Wykresy wodospadu wykorzystano do zilustrowania maksymalnego skurczu guza podczas badania, w porównaniu do wartości wyjściowych. Do oszacowania czasu przeżycia bez progresji i całkowitego przeżycia zastosowano metody Kaplana-Meiera. Nie wprowadzono żadnych korekt w przypadku testowania wielu hipotez, które mogłyby skutkować fałszywie dodatnimi wynikami.
W tym badaniu odsetek odpowiedzi wynoszący 15% w tygodniu 8 został uznany za niski, odsetek odpowiedzi wynoszący 45% uznano za wysoki, a wskaźnik odpowiedzi na poziomie 35% uznano za niski, ale nadal pożądany i wskazujący na skuteczność . Przyjmując współczynniki odpowiedzi określone w teście hipotezy, moc 80% dla wysokiego współczynnika odpowiedzi i 70% dla niskiego, ale wciąż pożądanego wskaźnika odpowiedzi, oraz dwustronny poziom alfa wynoszący 0,1, obliczyliśmy, że wymagana liczba pacjentów w każdej kohorcie wynosiłoby 7, 13 lub 19, w zależności od uzyskanych wyników. Badanie zostanie przeanalizowane pod kątem skuteczności na etapie 1, na etapie 2 i 9 miesięcy po zapisaniu ostatniego pacjenta. Ponieważ badanie pozostaje otwarte, dostępne są wyniki z etapu i 2, oprócz wstępnych wyników dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności dla wszystkich pacjentów zarejestrowanych w momencie zakończenia badania. Ostateczne wskaźniki odpowiedzi i analizy czasu do wystąpienia zdarzeń mogą ulec zmianie wraz z dodatkowymi działaniami następczymi.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów w punkcie wyjściowym, według kohorty. Charakterystykę 122 włączonych pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę wemurafenibu, przedstawiono w tabeli 1. Dodatkowe charakterystyczne cechy choroby przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Najczęstszymi typami choroby były rak jelita grubego (37 pacjentów), niedrobnokomórkowy rak płuc (20), choroba Erdheima-Chestera lub histiocytoza komórek Langerhansa (18), pierwotne guzy mózgu (13), rak dróg żółciowych (8), anaplastyczny rak tarczycy (7) i szpiczak mnogi (5)
[podobne: łupież różowy giberta zdjęcia, xylometazolin w ciąży, szpital szczeklika tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: łupież różowy giberta zdjęcia szpital szczeklika tarnów xylometazolin w ciąży