Obwodowe obwody otyłości FTO i brązowienie adipocytów u ludzi cd 7

Fenotypowe efekty represji Irx3 u myszy P2-Irx3DN były również silniejsze niż u myszy z nokautem Irx3 w całym ciele, co sugerowało potencjalne dominujące działanie represorowe w adipocytach lub innych tkankach i były niezależne od ekspresji genu Fto, która nie uległa zmianie (Fig. S4P i S4R w dodatkowym dodatku). Nasze odkrycia wskazują, że zarówno Irx3, jak i Irx5 mają role autonomiczne względem komórek: manipulacja Irx3 i Irx5 doprowadziła do różnic bilansu energetycznego w trzech modelach komórek mysich, w tym adipocytach pochodzących z zarodkowych fibroblastów myszy, białych preadipocytach 3T3-L1 i .-adrenergicznych stymulowane beadowe preadipocyty ME3 (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). W każdym przypadku nasze wyniki wskazują, że Irx3 i Irx5 indukowały akumulację lipidów adipocytów i stłumiły termogenezę w sposób niezależny od komórki.
Określenie wariantu przyczynowego i zaburzenie represji przez ARID5B
Rysunek 4. Rycina 4. Zakłócenie konserwatywnego motywu represora ARID5B przez Causal SNV rs1421085 w Humans.Panel A pokazuje przerwanie motywu represora ARID5B w ewolucyjnie konserwowanym module motywu otaczającym rs1421085. Sekwencje pokazane na górze panelu wskazują częstotliwości każdego nukleotydu, przy czym rozmiar jest skalowany w celu wskazania zawartości informacyjnej (mierzonej jako entropia) w każdej pozycji. Panel B pokazuje dostosowaną analizę złożoności modułu filogenetycznego (PMCA) 25 punktów w regionie FTO dla wszystkich 82 niekodujących SNP w LD (r2. 0,8) ze znacznikiem SNV rs1558902, który został zidentyfikowany w badaniu asocjacji genomewidu26; rs1421085 miał maksymalną liczbę punktów. Adnotacja dotycząca stanu chromatyny jest pokazana dla genomu referencyjnego Epigenomika planu działania E025, który odpowiada mezenchymalnym komórkom macierzystym pochodzącym z tkanki tłuszczowej; w celu uzyskania informacji na temat kolorów używanych do oznaczenia stanów chromatyny, patrz rysunek S1A w dodatkowym dodatku. Panel C wykazuje zwiększoną endogenną ekspresję IRX3 i IRX5 w edycji pojedynczego nukleotydu T-to-C rs1421085 w haplotypie bez markera nośnika allelu bez markera, przy użyciu CRISPR-Cas9 (pięć ekspansji klonalnych). CRISPR-Cas9 ponownie edytuje allel ryzyka C z powrotem na allel antygeny T z użyciem alternatywnego pojedynczego przewodnika RNA, przywracając niską endogenną ekspresję genu IRX3 i IRX5. Panel D pokazuje zmniejszoną ekspresję IRX3 i IRX5 na edycję C-to-T allelu ryzyka w progenitorach adipocytów z nośnika alleli ryzyka. Powalenie ARID5B zwiększa poziomy IRX3 i IRX5 w porównaniu z kontrolą niedetargowania (siNT), tylko w uratowanym allelu, ale nie w allelu ryzyka.
Aby przewidzieć wariant przyczynowy, którego zakłócenie jest konieczne i wystarczające do spowodowania rozregulowania IRX3 i IRX5 w ludzkich preadipocytach, wykorzystaliśmy analizę złożoności modułów filogenetycznych (PMCA) 25 (ryc. 4A i 4B, oraz ryc. S6A i S6B w dodatkowym dodatku ). Najwyższy wynik PMCA stwierdzono dla SNV rs1421085 T-to-C, który jest w doskonałej równowadze sprzężeń z najbardziej znaczącym raportowanym SNV, rs1558902, w wielu populacjach (dane 1000 Fazowni Fazy 1), co jest zgodne z potencjalnym rola przyczynowa.
Aby ocenić, czy rs1421085 odgrywa przyczynową rolę w aktywności wzmacniacza, wprowadziliśmy allel C do haplotypu bez markera w naszym teście reporterowym lucyferazy.
[podobne: dermamed wrocław, janusz koman wikipedia, medicus środa wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: dermamed wrocław janusz koman wikipedia medicus środa wlkp