Mutacja w TET2 w raku mieloidowym ad

Stosując różne metody genetyczne, zidentyfikowaliśmy gen supresorowy TET2, który jest usuwany lub mutowany u pacjentów z różnymi nowotworami szpikowymi. Metody
Pacjenci
Tabela w Dodatku uzupełniającym (dostępna w pełnym tekście niniejszego artykułu) wymienia kliniczne cechy pacjentów, u których zdiagnozowano stany z zastosowaniem standardowych kryteriów międzynarodowych. 18-20 Próbki szpiku kostnego lub krwi uzyskano od 320 pacjentów (84 z zespołami mielodysplastycznymi, 203 z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi, 2 z pierwotną AML, 22 z wtórną AML i 9 z przewlekłą białaczką mielomonocytową) po tym, jak pacjenci udzieliły pisemnej świadomej zgody oraz lokalnym komitetom etyki (w szpitalach Hôtel-Dieu i Cochin ) udzielił zatwierdzenia.
Analizy genetyczne
Szczegółowy opis materiałów i metod zastosowanych w tych eksperymentach znajduje się w Dodatku Uzupełniającym. Pokrótce, wyizolowano jednojądrzaste komórki szpiku kostnego, limfocyty lub granulocyty i przechowywano je w ciekłym azocie. Przeprowadzono eksperymenty komórkowe, jak opisano poprzednio.10,11 Oczyszczone komórki CD34 + (1 x 105 do 10 x 105 komórek) wstrzyknięto dożylnie myszom, które poddano naświetlaniu subletalnemu.14
Testy reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i reakcje bezpośredniego sekwencjonowania przeprowadzono za pomocą starterów wymienionych w Tabeli 2 Dodatkowego Załącznika. Status mutacji JAK2 określono w sposób opisany wcześniej
W analizach hybrydyzacji porównawczo-genomowej i analizie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), sparowane próbki DNA ze złośliwych i niezłośliwych komórek analizowano przy użyciu macierzy oligonukleotydowych 244K (Agilent Technologies) i macierzy Affymetrix 250K SNP (Affymetrix).
Żadna jednostka komercyjna nie była zaangażowana w prowadzenie badania, analizę ani przechowywanie danych, ani w przygotowanie manuskryptu. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych oraz analizę.
Wyniki
Usunięto region na chromosomie 4q24
Ryc. 1. Strukturalne rearanżacje i mutacje DNA w TET2 na chromosomie 4q24 w podgrupach pacjentów. W panelu A minimalnie usunięty region na chromosomie 4q24 jest widoczny w podgrupach pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi i ostrą białaczką szpikową (AML). Ten region został określony przy użyciu sztucznych chromosomów bakteryjnych RP11-1061M121, RP11-356L5 i RP11-16G16 (reprezentowanych przez poziome linie z podwójnymi strzałkami) w fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. Region obejmuje unikalny gen, TET2. W panelu B, nabyte nieprawidłowości w chromosomie 4q24 przedstawiono u trzech z pięciu pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi, którzy nosili mutację JAK2 V617F. Nieprawidłowości zostały wykryte przy użyciu wysokorozdzielczego polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i macierzy hybrydyzacji porównawczo-genomowej (CGH). Niebieskie słupki wskazują regiony dotknięte utratą heterozygotyczności (LOH). Pacjent MPD05 miał mniejszy LOH z powodu nabytej delecji 325 kb. TET2 była jedyną otwartą ramką odczytu obserwowaną w tym regionie. W panelu C sekwencje nukleotydów DNA z próbek szpiku kostnego (BM) od pacjentów z AML i zespołami mielodysplastycznymi porównuje się z próbkami typu dzikiego i próbek pobranych od tych samych pacjentów (jeśli są dostępne)
[patrz też: moczówka prosta objawy, eurodent gliwice, centrum medyczne gizińscy ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne gizińscy eurodent gliwice moczówka prosta objawy