Mutacja w TET2 w raku mieloidowym ad 5

Defekty TET2 stwierdzono u 22 spośród 111 pacjentów z różnymi typami zespołów mielodysplastycznych u 21 z 181 pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi związanymi z JAK2 V617F, u z 6 pacjentów z chorobą związaną z mutacją W515L / K w onkogenie mieloproliferacyjnej białaczki ( MPL) oraz u 2 z 11 pacjentów, którzy nie nosili mutacji MPL W515L / K lub JAK2 V617F. W sumie wykryliśmy defekty TET2 w różnych zaburzeniach szpikowych, z przewagą 15% (46 z 309 pacjentów). Ponieważ przewiduje się, że większość takich mutacji skróci białko, może to spowodować częściową lub całkowitą utratę funkcji białka TET2. U 25 z 55 pacjentów z ubytkami TET2 wykryto dwie różne mutacje, które prawdopodobnie były skierowane na obie kopie TET2 (Tabela 1). Wniosek ten potwierdzono u Pacjenta MDS42 przez subklonowanie i analizę poszczególnych cząsteczek DNA (ryc. 4 w dodatkowym dodatku). Pojedynczy defekt zaobserwowano w 30 z 55 próbek, co sugeruje, że haploinsufficiency TET2 odgrywa rolę w tych nowotworach.
Wczesne komórki progenitorowe z mutacjami TET2
Rysunek 2. Rycina 2. Mutacje TET2 we frakcjonowanych komórkach CD34 + od pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi. W próbkach od pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi zmutowaną sekwencję TET2 obserwuje się w niedojrzałych komórkach CD34 + i jest związana z ekspansją in vivo zmutowanego klonu. W panelu A, chromatogramy sekwencjonowania posortowanych komórek CD34 + od pacjenta MDS03 są pokazane w próbkach otrzymanych podczas faz niedokrwistości opornej z nadmiarem blastów od 5 do 9% (RAEB1) i z nadmierną ilością blaszek od 10 do 19% (RAEB2). Sekwencje nukleotydowe obserwowane w niesortowanej próbce szpiku kostnego od pacjentów iw próbce kontrolnej typu dzikiego pokazano dla celów porównawczych. Gwiazdki wskazują zmutowany nukleotyd. W panelu B, test reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), po którym następuje analiza polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), pokazuje DNA, który wyizolowano z posortowanych komórek CD34 + CD38- i CD34 + CD38 + od pacjenta MDS03 w fazie RAEB1. Amplifikowane fragmenty trawiono za pomocą endonukleazy Taq (Tas1) i poddawano frakcjonowaniu wielkości za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym. Proporcję zmutowanego TET2 oceniano przez pomiar intensywności zmutowanego lub typu dzikiego sygnału w stosunku do sygnału generowanego przez oba allele (dziki i zmutowany) w porównaniu z próbką kontrolną. MW oznacza masę cząsteczkową (patrz Ryc. 5 w Dodatku Dodatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji). W panelu C przedstawiono wyniki analizy PCR-RFLP TET2, którą przeprowadzono bezpośrednio z sortowanych komórek CD34 + CD38- i CD34 + CD38 + od pacjenta MDS09 z użyciem endonukleazy Bacillus stearothermophilus (BseL1). W panelu D, analiza genotypowania PCR-RFLP przy użyciu endonukleazy BseL1 pokazuje posortowane klony CD34 + CD38- i CD34 + CD38 + od pacjenta MDS09; klony hodowano w jednej komórce na studzienkę. Odsetek zmutowanych klonów różni się istotnie pomiędzy populacjami dwóch komórek (P = 0,01 dokładnym testem Fishera). Histogramy przedstawiają frakcję klonów z TET2 typu dzikiego lub zmutowanego. Brak fragmentu typu dzikiego w klonach CD34 + CD38 + jest oznaczony gwiazdkami.
Szukaliśmy defektów TET2 w komórkach CD34 +, które obejmują hematopoetyczne komórki macierzyste i krwiotwórcze komórki progenitorowe, od czterech pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi (pacjenci MDS03, MDS09, MDS28 i MDS35)
[podobne: centrum medyczne gizińscy, procto hemolan maść, rcz lubin ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne gizińscy procto hemolan maść rcz lubin