Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran cd 6

W 4 godziny po leczeniu 83 z 86 pacjentów miało stężenie niezwiązanego dabigatranu w pobliżu dolnej granicy oznaczalności, miało stężenie 31 ng na mililitr, a 2 miało wysokie stężenia 848 ng na mililitr i 1510 ng na mililitr ( Rysunek 2A i 2B oraz Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Stężenie niezwiązanego dabigatranu było niższe niż 20 ng na mililitr u 77 z 83 pacjentów (93%) po 12 godzinach i w 62 z 78 (79%) po 24 godzinach. W 4 godziny po podaniu średnie geometryczne stężenie idarucyzumabu w osoczu zmniejszyło się o 80% w stosunku do poziomu szczytowego (fig. 2C i 2D oraz tabela S9 w dodatkowym dodatku). Wyniki kliniczne
Spośród 51 pacjentów w grupie A, 3 nie miało oceny krwawienia na początku badania. Nie można było ustalić czasu do ustania krwawienia u 13 pacjentów, z których 5 miało krwotok śródczaszkowy, 4 miało krwawienie z przewodu pokarmowego, 2 miało krwawienie śródmięśniowe, miało krwawienie z osierdzia, a krwawienie dootrzewnowe. U pozostałych pacjentów mediana badanych zgłosiła czas do ustania krwawienia 11,4 godziny.
Idarucyzumab usunął potrzebę pilnej dializy u pacjenta w grupie B, która spożyła masywne przedawkowanie dabigatranu; stan 2 innych pacjentów w grupie B pozostawał zbyt niestabilny podczas operacji pomimo odwrócenia działania przeciwzakrzepowego. Pozostałe 36 pacjentów w grupie B poddano pilnym zabiegom, a normalną śródoperacyjną hemostazę odnotowano u 33 (92%). Łagodna lub umiarkowanie nieprawidłowa hemostaza podczas zabiegu odnotowano odpowiednio u 2 pacjentów i pacjenta.
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane prowadzące do zgonu. Ogółem odnotowano 18 zgonów, z czego 9 w każdej grupie badanej (Tabela 2); 10 zgonów było spowodowane przyczynami naczyniowymi, w tym 5 śmiertelnych krwawień. Śmierć w ciągu 96 godzin po leczeniu okazała się być powiązana ze zdarzeniem indeksu (2 pacjentów miało wstrząs septyczny, 3 miało krwotok śródczaszkowy, a każdy miał niewydolność wielonarządową, zapadalność hemodynamiczną, niewydolność oddechową i zatrzymanie krążenia), podczas gdy wszystkie późniejsze zgony pojawiły się być związanym ze współistniejącymi warunkami. Dane dotyczące stosowania produktów krwiopochodnych i wznowienia leczenia przeciwzakrzepowego podano odpowiednio w tabelach S10 i S11 w dodatkowym dodatku.
Wydarzenia zakrzepowe i poważne zdarzenia niepożądane
Zdarzenia zakrzepowe, sklasyfikowane jako wczesne (.72 godziny po podaniu idarucyzumabu) lub późne (> 72 godziny po podaniu), wystąpiły u pięciu pacjentów: zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna wystąpiły u jednego pacjenta 2 dni po leczeniu; zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i skrzeplina lewego przedsionka wystąpiły u jednego pacjenta 9 dni po leczeniu; zakrzepica żył głębokich wystąpiła u jednego pacjenta 7 dni po leczeniu; zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST wystąpił u jednego pacjenta w 13 dni po leczeniu; a udar niedokrwienny wystąpił u jednego pacjenta w 26 dni po leczeniu. Żaden z tych pacjentów nie otrzymał leczenia przeciwzakrzepowego, gdy wystąpiły zdarzenia.
Ogółem 21 pacjentów (13 pacjentów w grupie A i 8 w grupie B) miało poważne zdarzenia niepożądane podczas uczestnictwa w badaniu
[hasła pokrewne: xylorin cena, ubezpieczalnia czechowice, medicus środa wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: medicus środa wlkp ubezpieczalnia czechowice xylorin cena