Dlugoterminowa smiertelnosc z powodu raka jelita grubego po usunieciu gruczolaka AD 4

Skupiliśmy się na śmiertelności na raka jelita grubego, na którą nie mają wpływu żadne błędy. Analiza statystyczna
Obliczyliśmy ryzyko dla osób w wieku od daty usunięcia gruczolaka aż do śmierci (i do rozpoznania raka jelita grubego pod kątem występowania). W przypadku pacjentów, u których usunięto gruczolaki w różnym czasie, osobniki zagrożone były obliczane osobno dla okresów po pierwszym usunięciu gruczolaka i drugim usunięciu gruczolaka. Aby zbadać efekt usuwania gruczolaka, po którym następuje zalecany nadzór, obliczaliśmy również osobo-lata w sposób ciągły od pierwszego usunięcia gruczolaka do momentu ocenzurowania danych. Wyniki nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z naszym podstawowym podejściem analitycznym (dane niepokazane). Wszystkie dane dotyczące czasu zdarzenia zostały ocenzurowane w momencie emigracji, w przypadku pacjentów, którzy wyemigrowali lub pod koniec obserwacji (31 grudnia 2011 r.). Oszacowa liśmy liczbę osobolat na ryzyko dla populacji ogólnej, stratyfikację według płci, grupy wiekowej 5-letniej i roku kalendarzowego oraz wykorzystaliśmy liczbę zdarzeń i osób-lat do obliczenia ogólnej i specyficznej dla miejsca zgonów z powodu raka okrężnicy i odbytnicy, jak jak również śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny oraz częstość występowania raka okrężnicy i odbytnicy (patrz Dodatek Uzupełniający).
Obliczyliśmy standaryzowane wskaźniki śmiertelności (SMR) jako obserwowane zgony w kohorcie podzielone przez oczekiwaną liczbę zgonów, które wystąpiłyby, gdyby kohorta miała takie samo ryzyko jak populacja ogólna, a ryzyko w populacji ogólnej obliczono jako śmiertelność specyficzną dla warstwy stawki pomnożone przez czas ryzyka. Wyliczyliśmy 95% przedziały ufności dla SMR przy założeniu, że wystąpienie zdarzeń nastąpiło po rozkładzie Poissona. SMR obliczono na podstawie płci, grupy wiekowej, okresu kalendarzowego i mie jsca występowania gruczolaka oraz charakterystyki.
Skonstruowaliśmy skumulowane krzywe dla umieralności jelita grubego u pacjentów, u których pierwszy gruczolak został sklasyfikowany jako niskiego lub wysokiego ryzyka, a my traktowaliśmy śmierć z innych przyczyn jako konkurencyjne ryzyko.22 Skumulowane krzywe porównano z użyciem Graya test.23 Aby odseparować efekty zmiennych objaśniających (wiek i płeć, liczba przypadków gruczolaka i okres usuwania gruczolaka oraz lokalizacja gruczolaka, liczba gruczolaków, stopień dysplazji i wzorzec wzrostu), zastosowaliśmy modele proporcjonalnego hazardu Coxa. oszacować współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności. Dopasowaliśmy modele wielowymiarowe z użyciem selekcji do przodu, która wymagała wartości P poniżej 0,05, zgodnie z testem Walda, dla włączenia zmiennych w modelu wielowymiarowym. Dla wszystkich modeli Coxa wyrysowaliśmy skalowane reszty Schoenfelda z czasem obserwacji i nie stwierdziliśm y naruszenia założeń dotyczących proporcjonalnych zagrożeń. [więcej w: dermamed wrocław, procto hemolan maść, medicus środa wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: dermamed wrocław medicus środa wlkp procto hemolan maść