Czteromiesieczny, zawierajacy gatifloksacyne schemat leczenia gruzlicy AD 8

Różnica ryzyka (grupa eksperymentalna minus grupa kontrolna) wynosi -0,4 punktu procentowego z interwałem QTc obliczonym za pomocą wzoru 12 Baztta i -0,9 punktu procentowego z interwałem obliczonym za pomocą wzoru Fridericia 13. Glukoza we krwi
Ogromna większość pacjentów miała prawidłowy poziom glukozy we krwi w trakcie leczenia (94,6% w grupie eksperymentalnej i 94,2% w grupie kontrolnej). Czterech pacjentów, dwóch w każdej z badanych grup, miało hiperglikemię 4 stopnia (stężenie glukozy we krwi> 27,5 mmol na litr). Nie wykryto znaczącej różnicy między grupami pod względem ryzyka hiperglikemii (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
W tej próbie oceniano wpływ skrócenia czasu leczenia gruźlicy wrażliwej na rifampinę przy zastosowaniu schematu opartego na fluorochinolonie. Pomimo niewielkiej bezwzględnej różnicy pomiędzy schematami (3,5 punktu procentowego) w stosunku do pacjentów z niekorzystnym wynikiem, badanie nie wykazało, że 4-miesięczne leczenie galenifacytą podstawioną ethambutolem nie było gorsze niż 6-miesięcznego schematu standardowego, gdy margines nieincjatywności 6 punktów procentowych. Wyniki były spójne w zmodyfikowanych analizach intencji i protokołach. Główną przyczyną braku wykazania nie gorszej jakości był wyższy odsetek nawrotów obserwowany w 4-miesięcznym reżimie, pomimo szybkiej konwersji kultury podczas leczenia.
Efekty leczenia różniły się znacznie w poszczególnych krajach i podgrupach pacjentów. Ryzyko niekorzystnego wyniku w 4-miesięcznym schemacie było prawie dwukrotnie większe w Republice Południowej Afryki niż w Gwinei (25,6% w porównaniu z 13,1%), a efekty leczenia (grupa eksperymentalna minus grupa kontrolna) 9,9 punktów procentowych i -5,4% punktów, odpowiednio. Zastosowanie złożonego wyniku i różnice w charakterystyce pacjenta na linii podstawowej mogły przyczynić się do heterogeniczności. Leki (kt re zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami Good Manufacturing Practice tego samego producenta i odpowiednio przechowywane na miejscu), laboratoria mykobakteriologiczne (z procedurami standaryzowanymi w różnych miejscach i kontrolą jakości na miejscu) oraz otwarty projekt badania (z ślepa ocena wyniku przez techników laboratoryjnych i członków komitetu końcowego) 10 jest mało prawdopodobnymi ofiarodawcami.
W badaniu tym wykorzystano złożony punkt końcowy, który obejmował zdarzenia występujące podczas leczenia (niepowodzenie leczenia, zgon lub zgon) oraz obserwację (nawrót). Udział poszczególnych składników w ogólnym punkcie końcowym był zróżnicowany w poszczególnych krajach. Historycznie jedynym punktem końcowym skuteczności był pojedynczy wynik (wyleczenie bez nawrotów) 17; obecnie organom regulacyjnym sprzyja jednak złożony wynik16 i jest on programowo bardziej odpowiedni jako miara prawdziwej skuteczności leczenia – chociaż z natu ry jest trudniejsze do interpretacji [więcej w: kręgozmyk leczenie, cellulae carcinomatosae, janusz koman wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: cellulae carcinomatosae janusz koman wikipedia kręgozmyk leczenie